Organizator Kongresu: Towarzystwo Chirurgów Polskich,  ul. Nowiniarska 1 lok. 28, 00-235 Warszawa, e-mail: biuro@tchp.pl
Biuro organizacyjne Kongresu: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin, e-mail: kongrestchp@czelej.com.pl
Strona internetowa Kongresu:  www.kongrestchp.pl
 
§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konkursu na abstrakt naukowy jest Towarzystwo Chirurgów Polskich.
 2. Celem konkursu jest wyróżnienie abstraktów naukowych zgłoszonych jako doniesienia ustne lub plakatowe na 70. Jubileuszowy Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, który odbędzie się w Toruniu w dn. 15-18 września 2021.
§ 2. Zasady udziału w Konkursie
 1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie prace przygotowane zgodnie z regulaminem zgłaszania prac oryginalnych na 70. Jubileuszowy Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, który odbędzie się w Toruniu w dn. 15-18 września 2021. Regulamin zgłaszania prac dostępny jest na: www.kongrestchp.pl w zakładce ABSTRAKTY oraz https://70kongrestchp.syskonf.pl/regulamin
 2. Aby praca została zgłoszona do udziału w Konkursie, zgłaszający musi:
  a) posiadać status Członka Towarzystwa Chirurgów Polskich
  b) mieć opłacone aktualne składki członkowskie
  c) w formularzu zgłoszenia abstraktu zaznaczyć pole zgłoszenia pracy do Konkursu.
§ 3. Zasady oceny prac
 1. Każdą pracę ocenia 2 recenzentów powołanych przez Organizatora.
 2. Oceny dokonuje się według następujących kryteriów:
  - zgodność z tematyką Kongresu
  - treść i wartość naukowa
  - oryginalność
  - sposób prezentacji
 3. W każdej z wyżej wymienionych kategorii oceny pracy każdy recenzent może przyznać od 1 do 5 punktów. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 40 punktów.
 4. Decyzje dotyczące oceny pracy są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
§ 4. Nagrody i ogłoszenie wyników
 1. Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich Prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski, dla autorów dwunastu najlepszych prac, zgłoszonych do Konkursu jako doniesienia ustne lub plakatowe, przyzna nagrody Prezesa Towarzystwa Chirurgów Polskich.
 2. Nagrody finansowe zostaną przyznane w następującej w wysokości:
  - za 1 miejsce: 3 000 zł
  - za 2 miejsce: 2 000 zł
  - za 3 miejsce: 1000 zł
  - za  miejsca od 4 do 12: po 500 zł
 3. W sumie zostanie wręczonych 12 nagród z wszystkich zgłoszonych prac (bez względu na rodzaj sesji, do której prace zostały złożone). Pula nagród wynosi 10 500 zł.
 4. Kwota nagrody zostanie pomniejszona o podatek od wygranej w wysokości 10% wartości.
 5. Nagrody finansowe zostaną przyznane z funduszu edukacyjnego Towarzystwa Chirurgów Polskich
 6. Nagroda może być przeznaczona wyłącznie na cel edukacyjny.
 7. Czas na wydatkowanie środków – do 9 miesięcy od otrzymania nagrody.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu i symboliczne wręczenie nagród odbędzie się w czasie trwania 70. Jubileuszowego Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich.
§ 5. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
 1. Na potrzeby Konkursu zostanie utworzony zbiór danych osobowych uczestników.
 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia i zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie zgłaszania prac.